Δομή των σπουδών

Οι σπουδές οργανώνονται με βάση τρεις κύριους Τομείς Μαθημάτων (Τ.Μ.):

Ο Τομέας Μαθημάτων Γραφιστικής, έχει την ευθύνη της διδασκαλίας των ακολούθων μαθημάτων του τμήματος Γραφιστικής:
Βασικές έννοιες Γραφιστικής – Γραμματογραφία, Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας, Γράμματα – Τυπογραφία 1, Γράμματα Τυπογραφία στη Γραφιστική Σύνθεση, Γραφιστική Απεικόνιση Μηνυμάτων, Γραφιστική με Η/Υ 1, Γραφιστική με Η/Υ 2, Γράμματα – Τυπογραφία 2, Εταιρική Ταυτότητα, Σημειολογία Οπτική Επικοινωνία στη Γραφιστική, Πολυμέσα, Οπτική Επικοινωνία, Ιστορία Γραφιστικής (Πρώιμη περίοδος), Εικονογράφιση στη Γραφιστική Επικοινωνία, Ανατομία - Δομή της Συσκευασίας, Προωθητική Καμπάνια, Ιστορία Γραφιστικής (Σύγχρονη περίοδος), Εμπορική Συσκευασία, Σχεδιασμός Λογοτεχνικού Βιβλίου – Πολυμέσα, Διαχείριση - Δεοντολογία Σχεδιασμού

Ο Τομέας Μαθημάτων Εικαστικής Παιδείας έχει την ευθύνη των παρακάτω μαθημάτων:
Βασικό Σχέδιο 1, Χρώμα - Ελεύθερο Σχέδιο, Η Τέχνη στην προϊστορική εποχή εως τον 19ο αιώνα, Χρώμα – Σύνθεση 1, Χρώμα - Σκίτσο Κίνηση, Ελεύθερο Σχέδιο – Σύνθεση – Μορφικά Στοιχεία, Βασικό Σχέδιο 2, Η Τέχνη από τον 19ο αιώνα έως σήμερα, Χρώμα – Σύνθεση 2, Ελεύθερο Σχέδιο – Τεχνικές, Κόμικς, Κόμικς – Ψηφιακή Επεξεργασία

Ο Τομέας Μαθημάτων Παραστατικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας έχει την ευθύνη των παρακάτω μαθημάτων:
Γραμμικό Σχέδιο, Ψηφιακή Φωτογραφία, Ψηφιακή Φωτογράφηση, Εικονογραφημένο Σενάριο, Γραφιστική στο περιβάλλον, Τρισδιάστατο Περιβάλλον, Κινούμενο Σχέδιο, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Προϊόντος, Φωτογραφία – Επικοινωνία, Διαφημιστική Φωτογραφία, Εμψύχωση (animation), Τρισδιάστατη Κίνηση

Φοίτηση - έλεγχος επίδοσης & επιτυχής παρακολούθηση

Οι σπουδαστές παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωση τους. Εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε. Η διαπίστωση αυτή γίνεται κατά τη λήξη του εξαμήνου με πράξη του τομέα και με ευθύνη του υπευθύνου αυτού. Η Βαθμολογία σε όλο τα μαθήματα εκφράζεται στην αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα με βάση επιτυχίας το βαθμό πέντε. Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης σπουδαστών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου της ακέραιας μονάδας. Η αξιολόγηση της επίδοσης του σπουδαστή προκύπτει:

Ο τελικός βαθμός μικτού μαθήματος προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών του Θεωρητικού και του Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος αφού πολλαπλάσιαστούν με τους συντελεστές 0.4 και 0.6 αντίστοιχα.
Ο βαθμός του Εργαστηρίου ή του Εργαστηριακού ή Πρακτικού μέρους μικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου και μετά από απόφαση του τομέα, ο μέσος όρος των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξάγει με επιτυχία και οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου. Στο τέλος του εξαμήνου ο διδάσκων καθηγητής καταθέτει στο τμήμα τη βαθμολογία του Εργαστηρίου ή των Πρακτικών, που καταχωρείται στο πρωτόκολλο και αρχειοθετείται.

Εξετάσεις - Αξιολόγηση

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και από δύο εξεταστικές περιόδους, διάρκειας δύο εβδομάδων η καθεμιά.
Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το εαρινό εξάμηνο γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.
Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου και κατά την διάρκεια των εξεταστικών περιόδων οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτώς σε όλη τη διδακτέα ύλη των Θεωρητικών μαθημάτων.
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας το μάθημα επαναλαμβάνεται.

Εργαστηριακό μάθημα (Ε)

Ο σπουδαστής βαθμολογείται για κάθε εργαστηριακή άσκηση και γι' αυτό το σκοπό λαμβάνονται υπόψη τόσο οι θεωρητικές όσο και οι πρακτικές γνώσεις (προφορική εξέταση ή γραπτό τεστ), καθώς και η γραπτή έκθεση που θα παραδώσει μετά την άσκηση.
Ο βαθμός Εργαστηριακού μαθήματος (ή του εργαστηριακού μέρους ενός μαθήματος) προκύπτει με κριτήρια τη συμμετοχή του σπουδαστή κατά την πραγματοποίηση των ασκήσεων, την πληρότητα των τεχνικών εκθέσεων, την κριτική ανάλυση και την παρουσίαση φακέλου εργασιών.
Η επιτυχής παρακολούθηση Εργαστηριακού μαθήματος (ή εργαστηριακού μέρους μαθήματος) προϋποθέτει την επιτυχή συμμετοχή στα 3/4 τουλάχιστον, των προβλεπόμενων εργαστηριακών ασκήσεων.
Την τελευταία εβδομάδα του εξαμήνου, δίνεται η δυνατότητα συμπληρωματικών ασκήσεων, μέχρι δύο (2) τον αριθμό, για όσους σπουδαστές έχουν αποτύχει ή απουσιάσει. Η μορφή και ο τρόπος συμπληρωματικής αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση του Τομέα.

Θεωρητικό μάθημα (Θ)

Ο τελικός βαθμός σε ένα Θεωρητικό μάθημα ή σε Θεωρητικό μέρος μικτού μαθήματος, προκύπτει από το βαθμό τελικής εξέτασης.

Μικτά μαθήματα (Θ + Ε)

Τα μικτά μαθήματα ακολουθούν όσον αφορά το θεωρητικό τους μέρος τις ρυθμίσεις των θεωρητικών μαθημάτων και όσον αφορά το εργαστηριακό τους μέρος τις ρυθμίσεις των εργαστηριακών μαθημάτων. Η αξιολόγηση του σπουδαστή μπορεί να προκύψει από μία ή περισσότερες μορφές, ανάλογα με τη φύση και την ιδιορρυθμία του μαθήματος, από την ενεργή συμμετοχή και επίδοση στις φροντιστηριακές ασκήσεις του μαθήματος από τα σεμινάρια που προβλέπονται από ατομικές ή συλλογικές εργασίες που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, από τη συμμετοχή του στην παρουσίαση ύλης του μαθήματος που πραγματοποιείται, από γραπτές αναφορές, από την παρουσίαση φακέλου Εργασιών, από κριτικές αναλύσεις σπουδαστικών Εργασιών, από την υποστήριξη πτυχιακών Εργασιών κ.λπ.

Υποτροφίες για προπτυχιακά

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) χορηγεί υποτροφίες σε σπουδαστές που πρώτευσαν στις προαγωγικές εξετάσεις. Η υποτροφία δίνεται στους δύο πρώτους σπουδαστές για κάθε έτος σπουδών (2 εξάμηνα). Ο πρώτος σπουδαστής του κάθε έτους παίρνει κι ένα βραβείο.

Πρόγραμμα σπουδών

Οι σπουδές στο Τμήμα Γραφιστικής διαρκούν με βάση το τυπικό πρόγραμμα σπουδών οχτώ (8) εξάμηνα, στα πλαίσια των οποίων προβλέπονται επτά (7) εξάμηνα θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηριακών ασκήσεων στους χώρους του Τμήματος και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε παραγωγικούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Επιπρόσθετα, οι σπουδαστές του Τμήματος υποχρεούνται να εκπονίσουν πτυχιακή εργασία για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.